Arpik andi sex Free no long in sex chat

07-Sep-2015 03:29

IKi YOL Beled suresinin 8.ciden 18kadarki ayetleri §u anlamda turkqele§ti rilebilin “Biz insana iki goz, lisani igin iki dudak vennedik mi? Hatirlatilmakla yetinilip izah ediimeyen yol, ehiine mahsus! Diger bir deyi^le ya ilim ve i Jmin geli$tir- digi idrak, yahut ta hic degilse ^ekilsel ibadetler... Gelip gegmi$ biitiin nebilerin her biri, ‘tamamhn birer pargasi. Hksiklerin bir araya gelmesiyle tezahiir eden ‘mukemmei: (Peygamberlerin ahediyetine tefrikle bakmayin) ayetinin ozii, anlami... Ve i§te, diinyayi da, ancak dunya ^artlanndan bakarak sezinlenen diinya otesini de, kendi yapisinda birle$tirebilen ‘Adem’, bu nedenle en yiice varhktir. Ciiz'i iradesine sanlip benlik tela§ma kapilana ise, cehenriem olur. Iki yiice yolu hatirlatiyor, ama birinden hiq soz etmeyip, ikincisini, yani ahlaki degerlere sahip olma yolunu a^ikii- yor. KAYBEDi LENDEN KA2ANILAN ' Viicuda hayati tehlike te$kil eden bir ur. Digerleri de oyle: Her Peygamber birveya birkag ‘es- ma nin (yani Allahin tanitici vasiflanni belirleyen isimlerinin) belirgin simge- si. A^mliktan kacinilirsa, tuzak olmaktan ^ikar, 'Seyribillah'a donu$ur.TASAWUF SOHBETLERI Belirli konulann tasawuf gozuyle izahi niteligini ta? Tasawuf sohbetlerinin yalniz sozlerle degil, hikmetlerin kar§ilikli muhao- bet sicakligi ile olu^turdugu vecd havasini teneffiis edenler, o alevin, sohbet yaziya dokuldiigiinde ancak bir kiil sicakjigina indigini bilirler. tek omekle sozu- miizu kanitlayalim: Turk Tasawufu'nun en gorkemli cagi, Anadolu nun Mogol istilasiyla harabeye dondugu doneme ve.cevresine tesaduf eder: Mevlana, Yunus, Haci Bekta? Insanlar neden dar giinlerinde tasawufa sanlirlar: Bilimsel tanimlan bir kenara birakalim ve gonul sesiyle tasawufu tant edelim: Tasawuf, kisaca. , Allah tevhidine dalan kemal ehli i§te bu giice sahiptir. Meger ki, kemal ehlinin gosterdigi, Allah baki§i ile beraber bakanin ortaya koydu§u hikmet olgiileriyle ele ahnsinlar. Ama, denizle §aka olmayacagmin verdigi gekinme iqindedir... - Bu perdeyi kaldirmak igin gegerli silah ise, oze kavu$ma gabasi veya ger- gegi arama ilmi ya da giizeli bulma yolu diye tanimlayabilecegimiz tasawuf- tur. §imdi bir de $u vakiayi goz oniine gekelim: Tiiri tarihi boyunca hig, ger- gek bir tasawuf ehlinin herharigi bir ihtilale veya bolgesel kavgaya kan^tigi goriilmu^, duyulmu$ mudur? Ama bu mezhep kavgalan iginde hakiki bir tasawuf adammin yer aldigmi dii^iin- mek bile ters. zaman zaman sokak politikasina alet edilmeye kalkildi. Putlardan ayiklanmi§ oldugu iqin mubarek kihnmi§ Kabenin onunde! Kuran $eklen ibadette goriiniip aslinda entrika hesaplan yapana miinafik demiyor mu? Onun ugruna cinayetler, harpier, tiirlii entrikalar giiniimiizde de siirmiiyor mu? Hani, agir tifo hastaligma yakalanmamak iqin tifo a$isi yapilir da, insan hafif bir sarsintiyla hastahgi atlatmi$ olur ya, onun gibi... Alemi qalkantilar i^inde canli tutan giiq, aynli$, hasret ve kavu$ma gerili- minden kaynaklanir. ‘Her §ey insan igin, insan Allah igin yaratildi’ hikmetinin emrine uymak, insana hizmetin ibadet zevkini bu yolla da tatmak ve tattirmak gayreti uazi- lann kitap haline gelmesini gergekle^tirdi. Soyutlayabilseydik, yepyeni hakikatleri - hem de kesin ve mutlak degerle- riyle - ogrenebilirdik. buralarda kalma siiregleri gibi kavramlar .ashnda gorecelikle sinirli baki^m yanilgisi ve kisir dongiisu iginde qok eksik, qok garpik izahlarda kalirlar. Kimi, sahil gocugudur, sert havalar di$inda, denizde olmaktan zevk duyar. Hurafe, be$er ili^kilerinde Allah giizelligini gizleyen perdeden ba$ka nedirki? Sonra gene bir Mustafa geidi, yoldan cikmi$ tekkeleri kapatti! Anado Iu’nun herhangi bir koyiinde sohbet agm, bakin: §eriatin dar kahplarla yorumunun gok iistiinde ‘marifet’ ve ondan da oteye ‘hakikat’ baki^min bulundugu nasil co^kuyla anlatihr! Zaten, “e§ya, mana aleminin arif ki$ideki aynasidir. Bu acidan bakinca, pek qogumuzu rahafsiz etmi$ bir olayi dogru deger- lendirebiliriz: Kabe qevresi ve hac zamam. Munafik denen, o eylemcilerden ba$ka tiirlii bir $ey mi? Manadan maddeye inmek mi, maddeden manayi bulmak mi? Putlanmiza guniimiizde de toz kondurmayiz: Para putumuz i^in yapmiyacagimiz fedakarhk yoktur. Herkes qolde su hasretiyle kavrulmu§ Ademin suya kavu§unca duyacagi mutlulugu, o keyfi, oyle can tehlikesine du$meden tadabilir. Tasawuf sohbetlerindeki ‘hal'in, ‘kal’ (yani soz) haline donii^miis, tefei- ruatla ortiilmii? $u yukandaki son misal feza bo$lu§undaki tek nokta gagn^imindan bizi higlikteki tek varhk hakikatine gotiirebilir: Oyleyse anlanz ki, Allah tefekkii- riinde ‘zaman’, mahluktur, sonradan yarablmi^tr. Onlan da deniz tutar ama, bu deniz tutmasi sarho§luk gibi bir? Elbet Allahia yakinhgi denizle dost olmaya benzetmek imkansiz. Giinah ile sevabm iq iqeliginin qozulmez dtigiimurie o kemal ehlinden ba§ka kim eri§ebilir? Mesela fizik, kimya, matematik, sosyal bilimlerin hepsi ve hatta felsefe ve dinbilim, bu gruba girerler. ($u kiigiik hikaye, baki^in kerametine ne giizel misaldir: Resul-u Ekrem, Ebubekir ile sokakta yiirtimektedir. Bunu duyup kiskanan ve Islama kar$i olan biri de yiice Resule “Ne girkinsin Muhammet! i§te o nur aynasinda, kamil ademin yiiziinde, Allahin sureti goriiniir. ) Yok yok, bu dedigimiz put yaratmak degil, tam tersi: Allahi niyazlarla sofrasina misafir olmaya qagiran, “Gel de saglanndan bitini ayikliyayim„ diye i Qtenlikle.yakaran saf gobamn hikayesine giilersi- niz. ..) Be^erin din alanma siirdugii hurafeler de yigm yigin... kimin haadi- 64 99 Tasawuf adaminin ilk kurali ‘ben' iddiasmdan kagmaktir. Yani kendini diinyanin merkezi sanmaktan haya duyar. Boyle diyene sormak gerek: Ya ilahi olmayan nizam mi var? Ondan ancak asirlarca sonra Avrupa’da bir Shakespeare gikmi^ ve 'olmak veya olmamak’ ciimlesiyle ayni esasi, iistelik mukayese edilemiyecek kadar hafif kalan bir ifadeyle bati insanmm tefekkiiriine sunmu$... Onemle vurgulamamiz gereken nokta $u: iman, maddenin kendisini degil, o maddeye bakisi etkiler. ’ Manaya- yonelik baki§i bir climleyle ifadeye gali^alim: Mana bakifi tefekkurdiir, du$imcede bakmaktsr. ..„ 107 “KENDl NE i YI BAK, SEN BU ALEMl N - GOZBEBE6i Si N„ (SEYH GALl P) Insan, yarattigi eseri sever. Ba§ka putlan kolayca kiran Hazreti ibrahim, kendi nefeinin yaratti§i putun cezbesine kapildi. Sonugta, La ilahe lllallah„ ilkesine imani tamamlaninca, kurbanin qereqi kalmadi.Ama, AUahm izniyle, bu yazilardan muhabbet atesine ozlem duymaya ba§liyanlar da ola- caktir, iimidindeyiz. , Nasreddin Hoca ve daha niceleri hep bu donemlerde acan giillerdir! Qiinku Allah'la beraber yani Allahin n Ciruyla bakma yetenegini kazanmi§tir. Durmak dinlenmek bilmeyen sanilarla iizerinde dii§iince yuriittiigumiiz. , Ve gok $iikiir, insanligin iftihar sebebi olan tasawuf dehalanni be$ere hediye etmekte tarti$masiz en ba^anli milleti olu^turan Tiipk toplumu, yeryiiziinde hig bir zaman eksilmeyen hurafe dalgalanna ragmen, tarihinin hic bir doneminde yobaza, softaya arka gikmami$tir. Diinyayi alaya alan bir Bekta^inin ya da bir Rufainin ihtilal diizdiigiinii hig duydunuz mu? Gogiislerine liderlerinin resmini asmi$ kimseler, yal- niz Allahm ve yiice Peygamberinin adinin amlmasi igin toplamlmi^ mekanda ve zamanda, kendi liderlerinden yarattiklan putu tiim islam ale- mine inatla ve zorla etkin kilmaya ciir'et ettiler. 0 olaylan yaratanlar, ihramlannm altinda saldin aletleriyle donanmi$ degiller miydi? israilogullannin altmdan doktiikleri buzagi heykeline tapmalan, ilk caglann gerisinde kalmi$ bir olay degil. Kimimiz var, putumuzu aleme gosterip oviinmek icin ka$aneler kuranz. Ve Ramazan alemin atardaman olan bu gerilimin §iiktir ve sabirla siislen- mi§ idmanidir. Qunkii Kur'an giinumuz insanma da her harfi ile hitap ediyor. 0 aqi- dan egilelim: ^ Sanayi tesislerinde yiizbinlerce Adem 'agir $artlar altinda hizmet vermiyor mu? Boyle bir mantigin eseri olan din yorumu da qarpik damgasmi yemekten kurtulabifir mi? (^iinkii yaradih^ta abes yoktur: Yaradandan otiirii! ) Yilanla remzedilen arzular degil mi bu diinya aleminin kapilanni Ademe agan? Niyetin onemini belirten $u kiigiik hikaye tasawufta begeniyle tekrarla- nir: Allah peygamberlerinden biri (Hz. Merakla yanina yakla§ir ve ne yapmaya eali^tigini sorar. Peygamber, namazin oyle kilinmayacagini anlatir, dogru usulii adama sabirla ve Uzun ugra^ ile belletir. Pey- gamber yola devamla goliin kar^i sahiline geger ki, ardindan kendini gagi- ran bir ses duyar. Cevherin teka- miilii olmaz.' Adem, o Allah usturlubundaki halife, kendi idrakinde boyuna reenkar- nasyona ugrar ve boyuna kesro'lur, qogalir: Tek tek her birimizm, bizden oncekilerin ve bizden sonrakilerin, ‘Beni- idrak'te- tekrarlanagelen Ademde, katki ve payimiz vardir. 113 i MAN VE KUFRUN DENGESi Resulii Ekremin sineye ^ekmek zorunda kaldigi izdiraplardan bir iki kisa hahrlahs, peygamberligin bedelini gozler onune seriyor: Tipki hadisi $eri- fin uyansi gibi: "Ey eziyetve zahmet, ? Kendini btittin ozellikleriyle kendi yumurtasmda konserve ettirip ertesi yazlara vardinr. Gerqekten qok defa bir ikilemin iqinde bocalar gibiyiz: Ilahi takdire yani kadere inanmaktan yu z qeviremedigimiz gibi, kendi fiilimizin sorumlusu oldugumuzu da gozardi edemiyoruz. Mevlana ve diger pek gok hakikat ehli, islam tasawufunda ciliz bir akimi.olu$turan “Kaderiyeciler„i ^iddetle kinarlar. Ali^kanliklar karakteri, karakter de kaderi olu$turur. Tutkunluk, o tutku yonunde bir karakter olu§tu- rur: Uyu^turucu biitiin davrant^lann ana sebebi halini alir, onu elde etmek iqin satip savma, galma, her^eyi o hedefe feda etme ba§lar. Ama mesela ayetteki 4 kul azat etmek* gunumuz aqismdan da ^uphesiz geqerli. Sosyal adalet kavrami qagimizm deger yargilanna yon vermede. Bu olaym Yiice Kitapta yer ali§ hikmeti ne: Binbir sebepten biri, bireysel mantigin (cuz’i mantigm) §eytansal yaradih^ini ortaya koymak degil mi? (Tum yilanlan yok etsek, muhakkak yeni yilanlar iiretirdik! Ama bu be| $arti tek ana ba$lik altmda toplamak gerekse, bu ba$ligin adi u NIyet„ olurdu. Adam kan ter iginde bir tepeye tirmanmakta, sonra k^ridini a$agi birakip yamagta yuvar lanmakta, sonra gene tepeye gikip tekrar a^agi yuvarlanmakta. ahadet eder’ ayetinih bir anlami da budur: Ademin her ntishasi, Adem fiiline kendi ciiz'i bildigince §ahadet eder. Kristalin ba§ka ytizlerinden yansiyan i§iklara da bir bakahmr Gercjekten bo§una mi oter Agustosbocegi? Cisimlerin, l^igin, hatta kokunun degi^ik ttirlerinin bitki, hayvan ve insan hayatim nasil etkiledigini ilim kamthyor. Yaz gecelerinin o bitmek ttikenmek bilmeyen cayirtisi acaba hangi ttir hticrelerde hangi tesirleri yapiyor? Hikmet acjisindan bakarsak, Ilahi Itituf, Agustosbocegine de ki§i gegirtir: Yumurtasim, yani kendisini yenile- yecek tohumu gelecek yazlara aktararak... Bi REYSEL ISTEK VE KADER Tevbe suresinde, “Biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine yazik ettiler,, buyurulur. „ diye her kusuru kendi di^indan bilmek yamlgisina yeterli bir cevap olmali. Ba^ladigimiz'fiili tekrar- ladik mi, bu bir ali^kanhk halini alir. Mesela avunma ihti- yaciyla bir uyu$turucuyu deneyen kimsedenedigindenhaz alip tekrarlarsa, uyu^turucu tutkunu olur.

Ama, o kiirenin civanna iki ba^ka nokta koyun, zaman da mekan da do§sun! Dunya olgiileri iginde ‘mutlak dogru’ bilgiden, kisacasi ‘mutlak do§ru’dan soz edilemez. Tarikatide geqip' l marifet’ kademesine ula§mi§ olan iqin haram ve giinah ba§ka anlam alir: Onun vardigi noktada Allahtari bif an bile gafil kalmak haramdir. Tasawufta iki qe$it ilimdens6z edilir: Goriinen bu alemin goriinen hayati ile ilgili ilimlere,.i Uiyet (kiylii kal) ilimleri denirki, kisaca “Madde ilimleri., diye ozetleyebiiiriz. „ Bir ger^egi de unutmamak gerek: Aynaya §a§i bakan, kabahati aynada bulmasin! Ebubekir §a§inr: “Giizelsin dedim, (oyle- yim) dedin. 0 odak noktasindaki nur, biitiin ademin tevhid nurudur. (Ve hatta, daha ciddi birtasawuf gozlemiyle, "her$eyyokoiur, AJlahm yiizii baki kaiir„ mealindeki ayeti dikkate alirsak^oyle demernizmiimktin: Can asildir, beden hurafe! ilahi Kudrete, butun esmanin tevhidini ice- ren bir kelimeyle hitap eder: Allah. Muhabberin Peygamberinin yaydigi bu tevhid dininde oruca ya da namaza zorlamak. Tiim ibadetler, ve hele heie oruq, nefsani tahrikleri onlemeye. Mesela Bakara Suresinin 183’iincii ve devami ayetlerinde orucun farz kihndigi belirtildikten sonra oruq tutamiyanlann neler yaparak bu farzin sevabini kazanabilecekleri anlatilir. Ve hatta kasden oruq tutmayamn yiikumliiliigii bile gosteri Kr: Her kasden tutulma- yan omc giinii icin altmi§ giin oruc! Hadis in w Miijde Ieyin f nefret ettirmeyin, kolayla^tmn. Kulii akildan soylenen Peygarpber hadisinaen daha iyisini bildigini sanana imanli denebilir mi? M A$inhktan sakinin ve (iyi ahlakla) Allaha yaklas- maya cah$inl„ buyuruyor ve ilave ediyor: “Allahin liitfu olmasa. M Yani ibadet ya da ibade- tin havarisi kesilmek, Islamin emrettigi ahlaka sahip olunmadikqa. Allahin emrinin tam aksine kendini din polisi saymak. “Temizlik imandandir„ hiikmii inananin goniil ve viicut temizligini ilke alir. Kelle koltukta, ‘banaseni gerekseni’ diye feryad edebilenlerin, ‘ben'i ‘sen’ a§kina kurban verenlerin yolu! ‘Benlik' iddiasindan siynlmaya qali^mayi kenaisine prensip edinen. Dikkati ve tevazuu elden birakmadigi icin her i§i i$leyenin kim oldugunu farkeder. ozu arayan hikmet baki$i- mn yetenegiyle, Hakk: batildan (yani yanli§ ve geqersiz olanlardan) aymr! O din ki- ‘la-illa’ ikilemini ve bu ikilem gevresin- deki tefekkiirii ta altmci asirda kendine hareket noktasi yapmi^. islamin genis, tole- ransh, simsicak diinya gom$tintin kaynagi! Dtinya hayati stirecinde Allah bu kadar rahman ve rahim de. Oyleyse, maddeyi miibareklige kavusturanin iman vitamini oldugunu soyliyebiliriz. Mevlana'nm deyimiyle ‘riizgar gizlenmi§, kaldirdigi toz goriintir olmu$! Soyleyen, gene Allahm emriyle,mevcutdtizen a$kma, sinanmahydi. Tipki, asirlar sonra “En el Hak„ dedigi igin i^kenceyle sinanan Mansur gibi... _Ama, andi ve putlarla sava^imi hatirlatihnca, nefeine cihat a^ti, yaratti§i putu sahibine kurbana gdttirdti.

I§te azad edile- cek, yani hiir ve medeni §artlar iqinde ya^amalan saglanacak kullar... Yiice Kuranda $u anlamda buyurulur: Yeryuzunde, Gokyiizunde ve ikisi ara- sinda ne varsa bana kulluk eder. Yahovacihgin tek giivendigi mantiksa, i§te mantik: Hersey ancak tek ‘gercegin* kamti ise, hersey o tek $eyin ogesidir. islamin ta Hazreti Ibrahimden gelen tevhid sozu: La llahe Illallah - Her- $ey. ilan .edindigimiz butlin zahiri degerler, yalniz Allaha vanr. / Adamin biri ya da birileri gikar, maddeye esirdii$mu$ gagimizda, tasawufun gerqek yorumundan mahnim kalmi$ yorgun kimselerin inanma ihtiyacina, on derste Ingilizce ogretir gibi, takir takir, kup- kum bir Yahova $ahitleri dini sunar. 1940 ’h yillann ortaya cikardi§i modem ‘dengeli yonetim ilmi', sibemetik. - Oyleyse, nefis ve nefsi olu^turan arzular hedefe gore degerlendiril- meli! Hedefin degi§mesi, oku bo§a yollamaya, hayatm harcanmasma sebep olur. rahimlikle bakarsa, insan da nef- sine oyle bakacaktir. Hayat ta, nefsin, dogru yondeki gonliin tersine gali$masindan meydana gelir. Oyleyse deminki sozii daha bir gergekgi ve daha dogru soyleye- lim: Nefis yayi hangi istikamete gevrilmi^ olursa olsun, tasawuf baki§ina gore dogru istikamettedir! Suyun iizerinde yuriimek elbet kelimenin dar anlaminda ahnmamali. viinkii butiin ibadetlerde amag, Allah’a yakla^ma qaba Sldir, Niyet. Eger biitiin insanligi tek viicudun muhte^emligi icinde seyredebilecek goze sahip olsaydik, o dagilip zerrele$mi§ sifatlan da biitiin ha$meti ile tadabilirdik... Aym derecede iistiin dozlarla ilq be$ sifat bir kimsede birles- se, ki qok enderdir, i$te o kimse "veli„ derecesine yakla$mi$ olur. Bir elma agacinm tum vasiflan elma qekirdeginde mevcuttur. Bu ilerleyi^te, tekamiil degil, kader qizgisinde seyir soz konusudur. Resulii Ekrem imanin tezi ise, Ebu Siifyan da antitezi. Ancak tezin kar^isina antitezin dikilmesiyledir ki, hayat filmi seyredilir olur. Ebu Siifyamn cizdigi tip, tarihin her doneminde ve her mem Je- kette muhabbet ve ih Jas kaynagimn kar$isina diki Jir, gerilim yaratma gorevini siirduriir. Dereyi tahdit eden dere yatagi olmasa, dere akmaz, uyu$uk bir gdl olur! Resulii Ekremin kar§isinasira~ dan bir muhalif yaki$mazdi. mana baki$i icinde dememiz dogru olur ki, Adem, 'alemi kiibra'dir. — Tarihin her doneminde her toplumdaki tez ve antitez miicadelesi Ademin kendi varliginda da mevcut. Bundan dolayidir ki, en imanlimiz bile zaman zaman §iipheye du^er, igini inkar direni$i sarar. Bir kez daha demi^tik: Agacin teker teker yapraklannin olii- munii gozlemek kolay. Yaprak, agac oliir, ama orman, yap- raklan ve agaclanyla. 117 Heif vardir °G ece Uri 3 ° , ™ eden 6Jd «sanin Z . Gecelen dolduran circir seslyle sanki kit idraklerle alay eder ve ^oyle der: Ben hep varim, dlmem. Bu karakterden ise, kader meydana gelir: Akibet arbk kaderin elindedir. i§te kaderimiz: Allah simna erebilmek iqin aramak, ugra^mak!

alemde birbirini kovalayan olaylar ve kav- rayi§imiza sunulan milyarlar ve milyarlarca madde. Aile birliginden devlet yapisma kadar qe$itii kurumlarda yer yer esir gibi hor kullamlan insanlar, iktidar sahiplerinin ezdigi tebaa? Ama ortada bir gerqek te var: Tarlam ihmal eder, ekinini ekmez- sen, katliga du^ersin. Bunun gibi, dztin esasin habercisi olan gerqek dinini ozden esas- tan ayinp «? Acip ta, dunya baki$iyla Allah cemalini hasretle aramamiza sebep olan? Yay egeroku rahmani- yet yoniine firlatacaksa o arzular ve o nefis itmesi miibarektir. 66 Elektrik motorlannin nasil gali$tigi, bilinen bir^eydir: Iki bobinin birinin diiz, birinin de ters donmesinden elektrik, yani-hareket imkani dogar. Yani, kendini cehennem eyle, kendindeki cehennemi ortaya koy! Donup baktiginda, az ohce rastaligi adamin, golun iizerin- den ko$arak gelmekte oldugufiu goriir. ind " ogrettigini unuttum, tekrarlayiver,, Peygamber. adamin ola- ganustii halini gormii^tiir, “Sen bildlgin gibi kilmaya devam et„ diyerek uzakla$ir. Bir ibadete biitiin kalp temizligiyle (Islami terimiyle soylersek, ihlasla) niyet eden - dogruyu elinden geidlglrice ara^tirdiktan sonra - ^ekilde yamlsa da, ^iiphesiz, Allah katinda kabul goriir. Bu yiiksek dozdaki sifatlar ki$iyi o noktada iistiin kabiliyetli yapar. iddetlen ki 96zii Jesin.„ Hadis, her mii$kiilden sonra bir gdniil ferah Jigi vermedik mi? Ve gergekten, Ebu Sutyan'la mucadeleden ve gekilen eziyetlerden sonra Islamin muhte^em yayili$i, Iki Cihan Serve- ri adinin kiyamete kadar Allahin adiyla beraber anilmak iizere goniillere nak^olmasi, ayetin ve hadisin kesin delilleri... Qiinkii, kar^isinda - da insanligin kemali, muhabbetin zirvesi var. Adem de, kendi hars, yetenek ve birikimlerini spermlerinde depolayip asirlardan beri yerytiztinde devam ettirmiyor mu? adigimiz bir ormamn dogal oliimle oldii- giinii kolay kolay goremeyiz. Bu, uyu§turu- cuya dii^kiinliigiin yarattigi genel karakterdir.

Whether it's a mind-blowing, bed-rattling orgasm you're after or a supersensory, soulful lovemaking session, our steamy illustrations and step-by-step instructions have been tweaked and tailored by sex experts to help you reach your peak every single time.

Climb on top of your cutie and take control with these sizzling strategies and sex positions.

Ama, o kiirenin civanna iki ba^ka nokta koyun, zaman da mekan da do§sun! Dunya olgiileri iginde ‘mutlak dogru’ bilgiden, kisacasi ‘mutlak do§ru’dan soz edilemez. Tarikatide geqip' l marifet’ kademesine ula§mi§ olan iqin haram ve giinah ba§ka anlam alir: Onun vardigi noktada Allahtari bif an bile gafil kalmak haramdir. Tasawufta iki qe$it ilimdens6z edilir: Goriinen bu alemin goriinen hayati ile ilgili ilimlere,.i Uiyet (kiylii kal) ilimleri denirki, kisaca “Madde ilimleri., diye ozetleyebiiiriz. „ Bir ger^egi de unutmamak gerek: Aynaya §a§i bakan, kabahati aynada bulmasin! Ebubekir §a§inr: “Giizelsin dedim, (oyle- yim) dedin. 0 odak noktasindaki nur, biitiin ademin tevhid nurudur. (Ve hatta, daha ciddi birtasawuf gozlemiyle, "her$eyyokoiur, AJlahm yiizii baki kaiir„ mealindeki ayeti dikkate alirsak^oyle demernizmiimktin: Can asildir, beden hurafe! ilahi Kudrete, butun esmanin tevhidini ice- ren bir kelimeyle hitap eder: Allah. Muhabberin Peygamberinin yaydigi bu tevhid dininde oruca ya da namaza zorlamak. Tiim ibadetler, ve hele heie oruq, nefsani tahrikleri onlemeye. Mesela Bakara Suresinin 183’iincii ve devami ayetlerinde orucun farz kihndigi belirtildikten sonra oruq tutamiyanlann neler yaparak bu farzin sevabini kazanabilecekleri anlatilir. Ve hatta kasden oruq tutmayamn yiikumliiliigii bile gosteri Kr: Her kasden tutulma- yan omc giinii icin altmi§ giin oruc! Hadis in w Miijde Ieyin f nefret ettirmeyin, kolayla^tmn. Kulii akildan soylenen Peygarpber hadisinaen daha iyisini bildigini sanana imanli denebilir mi? M A$inhktan sakinin ve (iyi ahlakla) Allaha yaklas- maya cah$inl„ buyuruyor ve ilave ediyor: “Allahin liitfu olmasa. M Yani ibadet ya da ibade- tin havarisi kesilmek, Islamin emrettigi ahlaka sahip olunmadikqa. Allahin emrinin tam aksine kendini din polisi saymak. “Temizlik imandandir„ hiikmii inananin goniil ve viicut temizligini ilke alir. Kelle koltukta, ‘banaseni gerekseni’ diye feryad edebilenlerin, ‘ben'i ‘sen’ a§kina kurban verenlerin yolu! ‘Benlik' iddiasindan siynlmaya qali^mayi kenaisine prensip edinen. Dikkati ve tevazuu elden birakmadigi icin her i§i i$leyenin kim oldugunu farkeder. ozu arayan hikmet baki$i- mn yetenegiyle, Hakk: batildan (yani yanli§ ve geqersiz olanlardan) aymr! O din ki- ‘la-illa’ ikilemini ve bu ikilem gevresin- deki tefekkiirii ta altmci asirda kendine hareket noktasi yapmi^. islamin genis, tole- ransh, simsicak diinya gom$tintin kaynagi! Dtinya hayati stirecinde Allah bu kadar rahman ve rahim de. Oyleyse, maddeyi miibareklige kavusturanin iman vitamini oldugunu soyliyebiliriz. Mevlana'nm deyimiyle ‘riizgar gizlenmi§, kaldirdigi toz goriintir olmu$! Soyleyen, gene Allahm emriyle,mevcutdtizen a$kma, sinanmahydi. Tipki, asirlar sonra “En el Hak„ dedigi igin i^kenceyle sinanan Mansur gibi... _Ama, andi ve putlarla sava^imi hatirlatihnca, nefeine cihat a^ti, yaratti§i putu sahibine kurbana gdttirdti. I§te azad edile- cek, yani hiir ve medeni §artlar iqinde ya^amalan saglanacak kullar... Yiice Kuranda $u anlamda buyurulur: Yeryuzunde, Gokyiizunde ve ikisi ara- sinda ne varsa bana kulluk eder. Yahovacihgin tek giivendigi mantiksa, i§te mantik: Hersey ancak tek ‘gercegin* kamti ise, hersey o tek $eyin ogesidir. islamin ta Hazreti Ibrahimden gelen tevhid sozu: La llahe Illallah - Her- $ey. ilan .edindigimiz butlin zahiri degerler, yalniz Allaha vanr. / Adamin biri ya da birileri gikar, maddeye esirdii$mu$ gagimizda, tasawufun gerqek yorumundan mahnim kalmi$ yorgun kimselerin inanma ihtiyacina, on derste Ingilizce ogretir gibi, takir takir, kup- kum bir Yahova $ahitleri dini sunar. 1940 ’h yillann ortaya cikardi§i modem ‘dengeli yonetim ilmi', sibemetik. - Oyleyse, nefis ve nefsi olu^turan arzular hedefe gore degerlendiril- meli! Hedefin degi§mesi, oku bo§a yollamaya, hayatm harcanmasma sebep olur. rahimlikle bakarsa, insan da nef- sine oyle bakacaktir. Hayat ta, nefsin, dogru yondeki gonliin tersine gali$masindan meydana gelir. Oyleyse deminki sozii daha bir gergekgi ve daha dogru soyleye- lim: Nefis yayi hangi istikamete gevrilmi^ olursa olsun, tasawuf baki§ina gore dogru istikamettedir! Suyun iizerinde yuriimek elbet kelimenin dar anlaminda ahnmamali. viinkii butiin ibadetlerde amag, Allah’a yakla^ma qaba Sldir, Niyet. Eger biitiin insanligi tek viicudun muhte^emligi icinde seyredebilecek goze sahip olsaydik, o dagilip zerrele$mi§ sifatlan da biitiin ha$meti ile tadabilirdik... Aym derecede iistiin dozlarla ilq be$ sifat bir kimsede birles- se, ki qok enderdir, i$te o kimse "veli„ derecesine yakla$mi$ olur. Bir elma agacinm tum vasiflan elma qekirdeginde mevcuttur. Bu ilerleyi^te, tekamiil degil, kader qizgisinde seyir soz konusudur. Resulii Ekrem imanin tezi ise, Ebu Siifyan da antitezi. Ancak tezin kar^isina antitezin dikilmesiyledir ki, hayat filmi seyredilir olur. Ebu Siifyamn cizdigi tip, tarihin her doneminde ve her mem Je- kette muhabbet ve ih Jas kaynagimn kar$isina diki Jir, gerilim yaratma gorevini siirduriir. Dereyi tahdit eden dere yatagi olmasa, dere akmaz, uyu$uk bir gdl olur! Resulii Ekremin kar§isinasira~ dan bir muhalif yaki$mazdi. mana baki$i icinde dememiz dogru olur ki, Adem, 'alemi kiibra'dir. — Tarihin her doneminde her toplumdaki tez ve antitez miicadelesi Ademin kendi varliginda da mevcut. Bundan dolayidir ki, en imanlimiz bile zaman zaman §iipheye du^er, igini inkar direni$i sarar. Bir kez daha demi^tik: Agacin teker teker yapraklannin olii- munii gozlemek kolay. Yaprak, agac oliir, ama orman, yap- raklan ve agaclanyla. 117 Heif vardir °G ece Uri 3 ° , ™ eden 6Jd «sanin Z . Gecelen dolduran circir seslyle sanki kit idraklerle alay eder ve ^oyle der: Ben hep varim, dlmem. Bu karakterden ise, kader meydana gelir: Akibet arbk kaderin elindedir. i§te kaderimiz: Allah simna erebilmek iqin aramak, ugra^mak! alemde birbirini kovalayan olaylar ve kav- rayi§imiza sunulan milyarlar ve milyarlarca madde. Aile birliginden devlet yapisma kadar qe$itii kurumlarda yer yer esir gibi hor kullamlan insanlar, iktidar sahiplerinin ezdigi tebaa? Ama ortada bir gerqek te var: Tarlam ihmal eder, ekinini ekmez- sen, katliga du^ersin. Bunun gibi, dztin esasin habercisi olan gerqek dinini ozden esas- tan ayinp «? Acip ta, dunya baki$iyla Allah cemalini hasretle aramamiza sebep olan? Yay egeroku rahmani- yet yoniine firlatacaksa o arzular ve o nefis itmesi miibarektir. 66 Elektrik motorlannin nasil gali$tigi, bilinen bir^eydir: Iki bobinin birinin diiz, birinin de ters donmesinden elektrik, yani-hareket imkani dogar. Yani, kendini cehennem eyle, kendindeki cehennemi ortaya koy! Donup baktiginda, az ohce rastaligi adamin, golun iizerin- den ko$arak gelmekte oldugufiu goriir. ind " ogrettigini unuttum, tekrarlayiver,, Peygamber. adamin ola- ganustii halini gormii^tiir, “Sen bildlgin gibi kilmaya devam et„ diyerek uzakla$ir. Bir ibadete biitiin kalp temizligiyle (Islami terimiyle soylersek, ihlasla) niyet eden - dogruyu elinden geidlglrice ara^tirdiktan sonra - ^ekilde yamlsa da, ^iiphesiz, Allah katinda kabul goriir. Bu yiiksek dozdaki sifatlar ki$iyi o noktada iistiin kabiliyetli yapar. iddetlen ki 96zii Jesin.„ Hadis, her mii$kiilden sonra bir gdniil ferah Jigi vermedik mi? Ve gergekten, Ebu Sutyan'la mucadeleden ve gekilen eziyetlerden sonra Islamin muhte^em yayili$i, Iki Cihan Serve- ri adinin kiyamete kadar Allahin adiyla beraber anilmak iizere goniillere nak^olmasi, ayetin ve hadisin kesin delilleri... Qiinkii, kar^isinda - da insanligin kemali, muhabbetin zirvesi var. Adem de, kendi hars, yetenek ve birikimlerini spermlerinde depolayip asirlardan beri yerytiztinde devam ettirmiyor mu? adigimiz bir ormamn dogal oliimle oldii- giinii kolay kolay goremeyiz. Bu, uyu§turu- cuya dii^kiinliigiin yarattigi genel karakterdir.Whether it's a mind-blowing, bed-rattling orgasm you're after or a supersensory, soulful lovemaking session, our steamy illustrations and step-by-step instructions have been tweaked and tailored by sex experts to help you reach your peak every single time.Climb on top of your cutie and take control with these sizzling strategies and sex positions. Kendi bildigine inanan yiginlarla insan, gagimizini moda deyimiyle, bunalimdan bunalima sunildeniyor. en soguk ki$ giiniine de rastlayan Ramazan da mutlak oitig tutulmasim tavsiye edi$indeki hikmeti. La Qunku yolu gosteren, yaradih$in hikmetine sahip olandir. O nokta, Nur’un kaynagi olari “Tevhid,, noktasidir. Toplayici ‘tum’ baki^indan, tasawuf deyfmiyle ‘tevhid’ keyfinden yoksun olan, hurda bilgilerden ilmin gerqegine yol bulamaz. be^erin biryuzu oldu- gunu aklindan hayalinden geqirmez. Sonsuz bir hiirriyet a$kiyla her $eyi dener, yani ‘okur! Buna mukabil Allah idrakindeki geliijmeler, insana derece derece yiikselen daha olgun hisler bahjeder: Mesela, ilahi konulara deginmekten urktugu iqin kacmma veya saygili bir cekinme (havfl), ya da sevgiliye duyulan hay- ^Tefekkiir ibadetlerin en yiicesi. , ‘Maksadullahi’ kavrayi$, tefekkiirle gercekleifir. Diger iba- detler, ancak tefekkiir eksikliginden hasil olan bofluklan kapaya- bilir. Tabii, isa giicunde degil, tek ve olagan insanin ciirmiince! O da, etrafi da, sanki $u dtinyanin hikmeti dtinyc^ hastahklan iyi e ? Bir ba^ka ifa- deyle bu guzellige, ‘muhabbette gizli guzellik* te diyebiliriz. tipki biitiin katkilann dengeli bir ^ekilde kan^mun- dan meydana gelmi^ lezzet gibi. Hatta sorsaniz, kimi, goklerin uzerinde §ehirler, kalabahklar bile hayal eder. Tek Ademin viicut butunlugu i^inde kah manaya sanlir, manaya baka- nz, kah maddeden ba$ka $eyi goremeyiz. u da ifade edilmeye deger: Oliini yok ki, ki§isel bir ruhun tekrar geri geli§i olsun. Her bir qinar yapraginin tek tek kim iizerinde dumr? Milyonlarca koyunu ‘koyun' genel adiyla/binlerce aslani ‘aslan* cins ismiyle ananz da, insana gelince tiirii degil, bireyleri on plana qekeriz. Ama asil diigum, uguncu bilinmiyende: Teker teker her birimizin AUah’tan ne kadar uzak veya 0’na ne kadaryakin oldugumuzda! Iki soruyu idraklere sunup konumuzu baglayahm: Kanncanm biri bir minarenin dibinden yukan baksa, onun baki$i butun minareyi gormesine yeter mi?